صفحه اصلی تقویم تجسمی

9مهر 1327خورشیدی - درگذشت آقا میرزاحسن قدسی

متولد 28 رجب 1293ق در اصفهان و دومین فرزند میرزا محمدعلی خوشنویس اصفهانی بود. در خلال تحصیلات علوم دینی و ادبیات عرب، خط نسخ را نزد پدر و سپس برادر بزرگترش میرزا عبدالحسین قدسی مشق کرد.

خط نسخ را به شیوایی و شیرینی می نوشت. اگرچه اشتغال به کار آموزش و پرورش نظامت و معلمی دبستان و دبیرستان تقریباً همه ی اوقات او را فرا گرفته بود؛ اما این همه مانع از پرداختن او به هنر نمی شد و در خلال فراغت های کوتاه بود که او چندین قرآن و کتاب را به خط و خال دل انگیز خود تمام کرد.

میرزا حسن قدسی در تکیه ی تویسرکانی واقع در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد