صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: هنرمندان معاصر ایران، واحد خاکدان

مولف: محمد حسن حامدی

قیمت: 38000 تومان

واحد خاکدان از جمله نخستین های نسل خود بود که نقاشی ایرانی را از عصر احساسی‌گری و فرمان‌پذیری نقاش از طبیعت به در‌آورد. پویایی او در فهم زبان تجسمی و دریافت ماهیت هنر اروپایی، وی را به کلی از پیشینه نقاشی رئالیستی ایران دور کرد. تصاویر نقاشی های وی در بازه زمانی سال 47 تا 89 در کتابی تحت عنوان " هنرمندان معاصر ایران، واحد خاکدان" به چاپ رسیدهاست. محمد ابراهیم جعفری، داریوش کیارس و واحد خاکدان نیز در ابتدای این کتاب مقالاتی را قلمی کرده اند.