صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: آقا صادق ( گلستان هنر 12 )

مولف: دکتر یعقوب آژند

سال انتشار: 94

قیمت: 10000 تومان

محمدصادق از برجستگان نقاشی ایران در قرن دوازدهم هجری قمری یا دوره زندیه به شمار میآید و از این رو آثارش به خاستگاه تاریخیِ این دوره وابسته است. محمدصادق را میتوان مفسر سلایق مردم ایران در این دوره ــ از فرادست تا فرودست ــ دانست. وی توانست زیبایی هنری این دوره را در آثار خود مجسم و با هوشمندیِ تمام به هنرمندان دورهٔ قاجار بسپارد.