صفحه اصلی گالری گردی

هنر معاصر ایران: مجموعه فازی

در امتداد کارنمای گروهی «دور سیب خط بکش، یا بی‌سایه‌گی» در گالری زیرزمین دستان و گالری امروز

از دستاوردهای مهم و تأثیرگذار این رخداد یکی همین اقدام برای طبقه‌بندی آثار هنری است و تلاش برای ارائه فهمی از هنر زمانه. چرا که طبقه‌بندی و اساساً مقوله‌ها چیزهایی انضمامی و عینی و موجود در جهان خارج نیستند، بلکه ریشه در تجربیات انسانی دارند. هدف از طبقه‌بندی هم ارائه‌ی مفاهیم و کمک به درک آن است. بر این اساس بهتر دیدم به‌ جای اظهارنظرهای بی‌ربط به ایده‌ی کارنما، به بسط نظر کیوریتور و انتخاب او بپردازم تا هم به ایجاد آن فهم تاریخمند کمک کرده باشم و هم نقاط جالب‌توجه این نوع طبقه‌بندی را از منظر خود روشن کنم.

 

 

متن کامل در شماره ۳۹۳-۳۹۲ تندیس