صفحه اصلی گالری گردی

محدوده‌های تحدید

به بهانه‌ی اتفاقات یک ماهه‌ی اخیر در گالری ای‌جی

عدم سوگیری گالری ای‌جی با نهاد سانسور کننده و نایستادن مقابل تبعیض‌ و دسته‌بندی جنسیتی، نه از سر اجبار گالری‌دار، که بنا بر خط‌مشی‌های خودشان و در هماهنگی با اتفاق بعدی قرار می‌گیرد. این‌ها بر ما نهیب می‌زنند که چنین رفتارهایی، نه حادثه بوده‌اند، و نه پیشامدهای مدلول زمان تنگ، بلکه همگی در صورت‌بندی تازه‌ی این خُرده سرمایه‌داران و تزئین‌کنندگان بازار جای دارند. اینان، که (شاید) بزودی شاهد گسترش و تکثیر رفتارهایشان در سایر گالری‌ها و نهادهای خصوصی/عمومی/خصولتی دیگر باشیم، را می‌توان نسل بعدی رفتارهای گالری‌داری (شاید در شکلی دورتر، سنت گالری‌داری) در ایران بدانیم. سنتی که با آغاز کار گالری‌های به‌اصطلاح پیشرو و سنت‌شکن در ده پانزده سال گذشته آغاز شده است.

 

متن کامل در شماره ۳۹۳-۳۹۲ تنديس