صفحه اصلی گالری گردی

شکوه ترک‌شد‌ه‌ها

درباره نمایشگاه آثار پگاه رجامند در گالری اُ

رجامند راوی فضای بی‌زمان و مکانی است که سعی دارد منظره‌ی پسینی زندگی امروز ما باشد. کنش اکسپرسیون فضاها ظاهرا از اغتشاشی زیست‌محیطی خبر می‌دهد. آثار تیره و تاریک است و با رنگ‌های محدودی روایت شده است. فضای ترنری حاکم بر محیط سازه‌ها با انبوهی از ابرهای سیاه، دریاهای طوفانی، مه و گردبادهای طبیعی احاطه شده است و ناپایداری سازه‌ها را یادآور می‌شود. ابژه‌های نقاشی از قوانین فیزیک انسانی مبرا هستند؛ هنرمند وزن احجام را به بازی می‌‌گیرد. گاه سازه‌ای عظیم روی تکه آهنی نااستوار سوار شده یا اسکلتی ساختمانی فقط با  اتکای چند بند نگه داشته شده است. پایگاه سست و شناور احجامی در درون آب نیز از منطقی طبیعی پیروی نمی‌کنند و مجبوریم آن را اغراقی سوررئالیستی بنامیم و دقیقا شاید این حد از اغراق است که پاشنه‌ی آشیل رجامند شده است.

 

متن کامل در یادداشت در شماره ۳۹۳-۳۹۲ تندیس