صفحه اصلی گالری گردی

مدرسه در وضعیتی بینابینی

درباره نمایش نقاشی‌های مسلم خضری در گالری سرادی‌پور

این مجموعه درعین‌حال یادآور حساسیتی دیرینه در نقاشی نیز هست که از بازنمایی سوژه‌ای خاص، در اینجا مدرسه و جهانش، فراتر می‌رود. این حساسیت دیرینه‌ی نقاشانه باعث از قضا بار دیگر فضای مدرسه از خلال وضعیتی برزخی به چشم بیاید: مدرسه به فضایی تبدیل می‌شود که مدام میان جایگاه‌ نهادی‌اش و جهان‌آشنایی که تداعی می‌کند، از یک سو، و رویکردی بصری‌ای که فضا را از معنای نمادین خود تهی کرده و آن را به بازی نوروسایه و ترکیب‌بندی سطوح می‌کشاند، از سوی دیگر، در نوسان است. علاوه بر این، حساسیت بصری‌ای که به عکاسی نیز پهلو می‌زند، نقاش را بر آن می‌دارد که لحظه‌های گذرا را به قاب تصویر بکشاند... و آنچه را که در سطح مانده به عمق بکشاند.