صفحه اصلی نمایشگاه ها

قاره‌ی هفتم

گزارشی از بی‌ینال استانبول

بسیاری از آثار در معرض نمایش، چه آن‌هایی که تصاویر یک محیط زیست‌ِ روبه‌زوال را نشان می‌دهند و چه آن‌هایی که رویای آینده‌ای خوش را، از مواد دورریختنی ساخته شده‌اند. اما اغلب ظریف و به دقت آرایش یافته‌اند. تأملات و مطالعات اِلماس دِنیز در مورد تأثیرات مخرب توسعه‌ی شهری بر منابع آبی استانبول توجهات را نسبت به اکوسیستم از‌میان‌رفته‌ی محوطه‌ی باستانی گرینیون، نزدیک به محلی که هنرمند در آن بزرگ شده، جلب می‌کند. کار دنیز در میان آن دسته از آثار کارنماست که از زیبایی برای بازیابی و بازیافت زباله و پسماندهای تولید شده از سوی جوامع مصرف‌زده بهره می‌گیرد.

متن کامل در شماره ۳۹۳-۳۹۲ تندیس