صفحه اصلی نمایشگاه ها

مجموعه‌ی نقاشی‌های جدید پل پلتکا

مجموعهی نقاشیهای جدید پل پلتکا

همگرایی عقاید

سانتافه، امریکا: سفری به مکزیک در دههی 1980، آغازگر تغییر مسیر هنری و تخیل پل پِلِتکا بود و در طول یکدهه، به خلق انبوهی از نقاشیهایی انجامیده است که مردم بومی، آیینهای کاتولیک، و شیوهی زندگی ساکنان مستعمرات سابق اسپانیا را درمیآمیزد. سبک نئوـسورئالیستی او به ایجاد لایههای سرزندهای از نقابها، شمایلها، روستاییان، و نمازخانهها منتهی شده است: چشمانداز یگانهای از چگونگی برخورد، تابآوری، امتزاج، و سرسختی مردمی از فرهنگهای متفاوت. این نمایشگاه با عنوان همگرایی عقاید، تعدادی از آثار هنرمند ــکه برخی از آنها کاملاً بزرگ هستندــ را در کنار صنایع دستی بومیان و اسپانیاییها در معرض دید قرار داده است. این صنایع دستی که الهامبخش کار هنرمند هستند از مجموعهی شخصی وی (نظیر نقابهای مکزیکی) و یا گنجینهی موزه (نظیر یک ارابهی مرگ تاریخی) انتخاب شدهاند. همگرایی عقاید نخستین نمایشگاه پلتکا در نیومکزیکو از سال 1990 است و منحصراً بر آثاری در مورد مکزیک و جنوب غرب تمرکز دارد، و البته گنجینهای کمتر شناختهشده از هنرمند را هم شامل میشود. در حالی که او با نقاشیهای اکریلیکی بزرگش شناخته میشود، بیسروصدا مجموعهی کوچکی از آبرنگهایی را اجرا کرده است که کلیساهای نیومکزیکو را تصویر میکنند. این آبرنگها که از مجموعهداران خصوصی بهامانت گرفته شدهاند، نشان میدهند که چگونه مردمی با فرهنگهای متفاوتْ مسیر خود را برای پذیرش یکدیگر، در عین وابستگی شدید به ریشههایشان، یافتهاند. پلتکا میگوید: «در مورد این نقاشیها میخواهم بازدیدکنندگان متوجه شوند که وقتی دو فرهنگ در مواجهه‌‌‌‌‌ی‌‌‌‌‌ با هم قرارمیگیرند ـشبیه به زمانی که کاتولیکهای اسپانیایی و جمعیت بومی مکزیک بههم رسیدندـ همیشه جا برای تطبیق و سازگاری وجود دارد و اینکه در طول زمان، هر فرهنگی خود را متحول خواهد کرد و جنبههایی از فرهنگ دیگر را بهخود میگیرد». پلتکا، که در کلورادو بزرگ شده است و از دههی 1970 در سانتافه سکونت دارد، خود را مفسر و مترجم فرهنگهایی میداند که شخصاً شاهدشان بوده و با زحمت زیاد مورد پژوهش قرار داده است. برداشت و تفسیر او جهانی رؤیاگون را شکل میدهد که عرفان مکزیکی را با خاطرات اجدادیاش درمیآمیزد، خاطراتی از خانوادهی پدری که از کاشفان غرب بودند و همچنین خانوادهی مادری لهستانیتبارش با ریشههای کاتولیک. چنانکه هنرمند میگوید: «من با شنیدن داستانهای خانوادهی پدری و تعامل آنها با فرهنگ بومی بزرگ شدم. اما تنها پس از بازدید از مکزیک در سال 1981 بود که همهی این الهامات خانوادگی و موروثی، از مردمان بومی و آداب پرستش و مذهب کاتولیک به صورت بصری گردهم آمدند. رنگها، کلیساها و نمازخانههای به زیبایی و شکوهمندی آراستهشده، میراث غنی نقاشی دیواری، و اینکه میشد لباسها و آیینهای بومی را درست وسط خیابان ببینی مرا مجذوب خود کرد». آثار پلتکا در موزههایی در سراسر امریکا نگهداری میشوند.  

 www.spanishcolonial.org