صفحه اصلی نمایشگاه ها

نمایشگاهی از آثار عکاس جوان روسی

نمایشگاهی از آثار عکاس جوان روسی

دیمیتری مارکف

نیویورک، امریکا: گالری اَگنِس بی. نمایشگاه جدیدی از 60 اثرِ عکاس اهل روسیه، دیمیتری مارکوف، با عنوان DRAFT #RUSSIA# برپا نموده است. در آثار مارکوف، ثبت مستمر و تزلزلناپذیر زندگی روزمره در استان پسکوف روسیه ـــ در حاشیهی مدنیت و مناسبات شهرنشینی ـــ روایتی از شکنندگی و اوضاع رقتانگیز انسانی، اعتیاد، سادگی، و خلوص میسازد. عکاسی خیلی دیر بخشی از فعالیتهای هنرمند شد؛ اما از زمانی که مارکوف به این رسانه روی آورد، ثبت اوج و حضیضهای زندگی به نقطهی عطف کارش بدل گشت. به عنوان یک کودک خیابانی و معتاد سابق، وی برای به اشتراک گذاردن تناقضهای شخصیتی و نقاط ضعفش با ما، به قدر کافی صداقت دارد. مارکوف خیره به جهان مینگرد، و میکوشد جایگاه خود را بیابد، و موفق میشود با قدرتِ تصاویرش ما را با قصه همراه نماید. افرادی که از آنها عکاسی میکند (کودکان و نوجوانان ساکن یتیمخانهها، کودکان خیابانی، معتادها و...) بلافاصله به بخشی از داستان خود او تبدیل میشوند. وی آنچنان که به خود، به آنها نیز مینگرد، بیهیچ نخوت و قضاوت اخلاقی. از زمان به سرقت رفتن دوربینش، مارکوف مشغول ثبت زندگی از دریچهی دوربین تلفنهمراه هوشمندش، و به اشتراک گذاشتن عکسها در اینستاگرام است. فقط یک مرد تنها میتواند، با تصاویر خیرهکنندهای که روزانه در اینستاگرام پُست میکند، چنین خودنگارهای در طول زمان بیافریند، و به واسطهی حضور دیگران در جستجوی خود برآید. دیمیتری مارکوف (متولد 1982 پوشکین، روسیه) عکاس، فعال اجتماعی، و روزنامهنگار است. او هرروزه عکسهایی را تنها با گوشی آیفون میگیرد و در صفحهی اینستاگرامش با بیش از 346 هزار دنبالکننده، پست میکند. مارکوف در دانشکدهی زبانشناسی تاریخی مسکو تحصیل نموده و فعالانه برای مجلات و روزنامههای مختص جوانان، به صورت داوطلبانه و پارهوقت مطلب نوشته است. او دانشگاه را پس از سه سال ترک کرد تا یک خبرنگار تماموقت باشد، و سپس شروع به کار برای نشریهی هفتگی Argumenty i Facty نمود. بیشتر مقالاتش در این نشریه به مسائل اجتماعی و مشکلات جوانان اختصاص داشت. اولین کتاب او با نام DRAFT در سال 2018 به چاپ رسید که زندگی حقیقی مردم عامی ولایات روسیه را ثبت و مستند میکند. وی جوایز متعددی را برای عکاسی و فعالیتهای انساندوستانهاش کسب نموده است، از جمله جایزهی عکاس خبری جوان از جشنوارهی لومیکس. همچنین او در سال 2015 موفق به کسب جایزهی کمپانی Getty Images ـــ مختص هنرمندانی که از اینستاگرام برای نمایش آثارشان استفاده میکنند ـــ  شد و عکسهایش در جشنوارهی Photoville نیویورک بهنمایش درآمد.

www.agnesb.com