صفحه اصلی بانک اطلاعات

متولد ۱۲ شهریور ۱۳۲۱ مشهد 

مدیر کل بازنشستۀ وزارت پست و تلگراف و تلفن 

مدير و مؤسس آموزشکدۀ هنرهای تجسمی (بنیاد فرهنگی، هنری اسپهبادی) در ۱۳4۰ 

مدرس دانشکده های معماری 

مدیر انجمن هنرهای تجسمی خراسان و عضو هیأت مدیرۀ کانون 

هنرمندان خراسان و رئیس هیأت مدیره (۱۳۷6- ۱۳۸6) 

برگزاری نمایشگاه های انفرادی و جمعی در برایتون، لندن، اسکاتلند، مونيخ، مشهد و تبریز 

دبیر برگزار کنندۀ چندین جشنواره استانی و شهرستانی و مشارکت 

در برگزاری نمایشگاه پیامبر اعظم (بهمن ۱۳۸۵) 

تأسیس و تشکیل پایگاه آدینۀ هنرمندان (از ۱۳۸۱ تاکنون) 

مشارکت در برگزاری گلستان هنر (بازار هنرمندان با همکاری 

شهرداری (۱۳۸۵)

|