صفحه اصلی بانک اطلاعات

متولد اول شهریور ۱۳1۵ قم 

ليسانس نقاشی از دانشکدۀ هنرهای زیبا (۱۳4۳) 

فوق لیسانس از Wisconsin , Milwaukee , U . S . A

(۱۳۵۹)

حضور در تعداد کثیری از نمایشگاه های گروهی در ایران، امریکاء فرانسه، اسپانیا، سوئیس، ایتالیا، کانادا، انگلیس و دوبی 

تدریس در دانشگاه هنر (دانشکدۀ هنرهای تزئینی)، 

دانشگاه الزهرا (مدرسه عالی دختران)، دانشگاه

علم و صنعت و

 حضور آثار در کلکسیون ها و موزه های مختلف از

جمله موزۀ هنرهای معاصر تهران، موزه کرمان، دانشگاه فيلادلفيا در آمریکا، موزۀ  Milwaukee, Wis . U . S . A 

موزۀ ... , University of Wisconsin Milwaukee, Wis. USA