صفحه اصلی بانک اطلاعات

متولد ۲ فروردین ۱۳۱۲ تهران

 لیسانس تاریخ و جغرافيا و ليسانس علوم تربیتی از

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

 فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران

 برگزاری نمایشگاه های فردی و گروهی در ایران و فرانسه