صفحه اصلی بانک اطلاعات

متولد ۱۰ دی ۱۳۲۱ - تهران

 ليسانس نقاشی از دانشکدۀ هنرهای زیبا (۱۳4۱- ۱۳46)

 فوق لیسانس نقاشی و چاپ از دانشگاه نیویورک (۱۳47-۱۳۵۲)

 دکترای BEHAVIORAL THERAPY از دانشگاه HUN TING TON

(۲۰۰1-۲۰۰6) PACIFIC UNIVERSITY

برگزاری نمایشگاه انفرادی و جمعی متعدد در ایران، آمریکا، ...