صفحه اصلی بانک اطلاعات

متولد خرداد 1333-شیراز

تعدادی نمایشگاه انفرادی در ایران، اتریش، سوئد

تعدادی نمایشگاه گروهی در ایران

چاپ مجموعه آبرنگ ها با عنوان «شیراز من»(1374)

چاپ مجموعۀ«نیما به روایت مشکین فام»(1375)

راه اندازی موزۀ خصوصی مشکین فام در شیراز (1381)